Regulamin

Regulamin internetowej Księgarni Naukowej AHE
www.ksiegarnianaukowa.com

 1. Informacje ogólne
 1. Internetowa Księgarnia Naukowa (zwana w dalszej części regulaminu Księgarnią), działająca pod adresem www.ksiegarnianaukowa.com prowadzona jest przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 26, wpisaną pod numerem 30 do Rejestru Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, NIP 725-10-14-115, REGON 470810663, tel. 0-42 63-15-908, email: wydawnictwo@ahe.lodz.pl .
 2. Numer rachunku bankowego Księgarni:
  70 1090 1304 0000 0001 0176 7255.

2. Przedmiot oferty

 1. Przedmiotem oferty Księgarni są książki i czasopisma specjalistyczne (zwane dalej towarem) oraz e- wydania.
 2. Księgarnia może udostępnić do sprzedaży towary oraz e-wydania w okresowych promocjach cenowych, zwanych ofertą specjalną.
 3. Wszelkie nazwy wydawców, producentów oraz marki fabryczne sprzedawanych towarów oraz e-wydań należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Księgarni wyłącznie w celach informacyjnych.
3. Zasady dokonywania zamówień
 1. Zamówienia na towar lub e-wydania są składane:
  a) drogą internetową za pośrednictwem strony WWW, znajdującej się pod adresem www.ksiegarnianaukowa.com – zamówienia mogą być składane codziennie, 24 godziny na dobę.
  b) drogą listową lub e-mailową – podając nazwę i ilość produktu, a także dane wskazane w ust. 5.
 2. W przypadku dokonywania zamówienia drogą internetową – Kupujący dokonuje zamówienia poprzez kliknięcie na link „Dodaj do koszyka” widniejący przy danym produkcie. Po włożeniu wszystkich produktów do koszyka Kupujący klika link „Zamawiam”.
 3. W przypadku dokonywania zamówienia drogą listową – Kupujący dokonuje zamówienia przesyłając na adres Księgarni nazwę i ilość produktu, a także dane wskazane w ust. 5
 4. Kupujący ma możliwość dokonania wprowadzenia zmian w zamówieniu do momentu wystawienia imiennej faktury VAT.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego co najmniej: imienia i nazwiska, adresu doręczenia przesyłki, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Dane osobowe, o których mowa powyżej, powinny umożliwiać potwierdzenie przez Księgarnię dokonanego zamówienia. Księgarnia zastrzega sobie prawo potwierdzenia zamówienia w każdym wypadku, jeżeli zamówienie będzie budzić wątpliwości.
 6. Z chwilą złożenia poprawnego zamówienia przez Kupującego dochodzi do zawarcia umowy. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 zdanie 2 i 3, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą uzyskania potwierdzenia od Kupującego.
 7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem dokonywane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
4. Wysłanie zamówionego towaru
 1. Księgarnia wysyła zamówiony towar niezwłocznie, nie później niż w 5. dniu roboczym następującym po dniu, w którym nastąpiło poprawne zamówienie, z zastrzeżeniem ust. 6 oraz § 6 ust. 6. W przypadku wybrania opcji PRZELEW przesyłka zostanie wysłana dopiero po wpływie pieniędzy na konto Księgarni.
 2. Dostawa zakupionego towaru odbywa się – za wyjątkiem osobistego odbioru – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wybranej przez Księgarnię. Sposób i przewidywany czas dostawy ze względu na wybraną formę płatności oraz wartość zamówienia obrazuje tabela nr 1.
 3. Zamówione towary dostarczane są pod adres wskazany przez Kupującego wraz ze składnikami zamówienia.
 4. Doręczenia za pomocą poczty kurierskiej realizowane są w godzinach 10:00–17:00. Doręczenia za pomocą Poczty Polskiej w przypadku nieobecności Kupującego (w szczególności awizowanie przesyłki) regulują odrębne przepisy prawa.
 5. Dowód zakupu towaru stanowi dołączana każdorazowo do przesyłki faktura (składnik zamówienia).
 6. W przypadku braku zamówionego produktu, Kupujący zostaje niezwłocznie poinformowany (za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie) o zaistniałych trudnościach, ich przyczynie oraz możliwym czasie wydłużenia realizacji zamówienia.
 7. W wypadku wskazanym w ust. 6, Kupujący może odstąpić od umowy.
 8. W przypadku wysyłki poza granice kraju nie mają zastosowania obowiązujące promocje związane z obniżonymi lub zerowymi kosztami przesyłki.
5. Koszty dostarczenia towaru

Kupujący zostanie obciążony kosztami dostarczenia zamówionego towaru oraz kosztami zwrotu przesyłki w przypadku nie odebrania zamówionego produktu i jednoczesnego braku odstąpienia od umowy.

6. Ceny
 1. Wszystkie ceny podawane w księgarni internetowej przy danym produkcie wyrażone są w walucie polskiej (PLN) i obejmują wszystkie składniki ceny, w szczególności podatek VAT (ceny brutto).
 2. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany ceny. Cena podana przy towarze lub e-wydaniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. W przypadku obniżenia ceny, oferty specjalnej Księgarnia podaje obok informacji o obniżonej cenie – również informację o najniższej cenie tego towaru lub e-wydania, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, chyba że towar lub e-wydanie jest dostępny do sprzedaży krócej niż 30 dni, w takim przypadku, Księgarnia podaje informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 4. Koszt przesyłki ponosi Kupujący przy zamówieniu o wartości równej albo nie przekraczającej 200 zł (dotyczy osób fizycznych) lub 400 zł brutto (dotyczy osób prawnych). Koszt przesyłki ponosi Księgarnia przy zamówieniu o wartości przekraczającej odpowiednio 200 zł i 400 zł. Szczegółowy koszt przesyłki ze względu na wybraną formę płatności oraz wartość zamówienia obrazuje tabela nr 1.
 5. Księgarnia oferuje następujące formy płatności:
  a) przedpłata na konto – w takim wypadku zapłata powinna nastąpić na rachunek bankowy Księgarni,
  b) przy odbiorze przesyłki – w wypadku dostawy pocztą kurierską (dotyczy tylko zamówień od osób prawnych).
 6. W przypadku przedpłaty na konto (forma płatności: przelew) przesyłka zostanie wysłana po zaksięgowaniu wpłaty.
 7. Wysyłka zamówienia, w przypadku którego wybrano formę płatności przelewem, może być przyspieszona pod warunkiem przesłania na adres wydawnictwo@ahe.lodz.pl zeskanowanego potwierdzenia dokonania przelewu na konto.
7. Odpowiedzialność Księgarni
 1. Księgarnia wyłącza odpowiedzialność wobec Kupujących nie będących Konsumentami z tytułu wad (rękojmia).
 2. W stosunku do Konsumenta Księgarnia ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru lub E-wydania z umową na zasadach określonych w ustawie z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, w szczególności w jej art. 43a 43q oraz w innych przepisach szczególnych mających zastosowanie do Sklepu.
 3. Niezgodność Towaru lub E-wydania z umową ma miejsce w szczególności gdy:
  a) jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność lub funkcjonalność, a w odniesieniu do E-wydań również kompatybilność lub interoperacyjność nie pozostają zgodne z umową;
  b) Towar lub E-wydanie nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub jego przeznaczenia, chyba, że Konsument nie zastosował się do etykiety umieszczonej na Towarze;
  c) Konsumentowi wydany został Towar w stanie niezupełnym;
  d) w przypadku E-wydania plik posiada usterki techniczne;
  e) Towar lub E-wydanie nie nadaje się do szczególnego celu, o którym Konsument poinformował Księgarnię najpóźniej przy zawarciu umowy i który Księgarnia zaakceptowała;
  f) Towar lub E-wydanie nie ma właściwości, o których istnieniu Konsument był zapewniany przez producenta lub jego przedstawiciela, osobę, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osobę, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 4. Zawarte w niniejszym paragrafie przepisy dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej z Księgarnią umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
8. Reklamacja towaru
 1. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru do Księgarnia. Księgarnia nie przyjmuje jednak przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji.
 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy lub za pośrednictwem metody, przez którą płatność została zrealizowana, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem najtańszej analogicznej opcji przesyłki dostępnej w ofercie.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, Towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Księgarnia zwróci należność za reklamowany Towar.
 4. Czas rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Konsumentów wynosi do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Jeżeli Księgarnia nie udzieliła odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, należy przyjąć, że reklamacja została uznana. Odpowiedź na reklamację Księgarni przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 5. Czas rozpatrzenia reklamacji złożonych przez Kupujących nie będących Konsumentami wynosi do 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, jednakże Księgarnia podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli Księgarnia nie udzieliła odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, należy przyjąć, że reklamacja została uznana.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar odsyłany jest na koszt Kupującego.
 7. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Księgarnia przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
  a) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, wraz z informacją o podmiocie uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla Księgarni, albo
  b) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
9. Reklamacja e-wydań
 1. W przypadku reklamacji e-wydań należy skontaktować się z Księgarnią pod adresem e-mail: wydawnictwo@ahe.lodz.pl lub telefonicznie pod numerem +48 42 63 15 908.
 2. Księgarnia nie uwzględni reklamacji, których przedmiotem jest wskazany przez Księgarnię format oferowanych e-wydań, lub niemożność otworzenia pliku w innym programie niż wskazany na stronach Księgarnia pod danym e-wydaniem.
 3. Reklamacja składana przez Konsumenta zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni kalendarzowych od chwili jej dostarczenia do Księgarni. O przebiegu i wyniku reklamacji Konsument zostanie powiadomiony indywidualnie.
 4. Reklamacja składana przez Kupującego nie będącego Konsumentem zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni kalendarzowych od chwili jej dostarczenia do Sklepu. O przebiegu i wyniku reklamacji Klient zostanie powiadomiony indywidualnie.
10. Reklamacja usług
 1. Poza reklamacjami dotyczącymi towarów lub e-wydań Klient może zgłosić reklamację w zakresie świadczenia przez Księgarnię usług drogą elektroniczną, dotyczącą w szczególności funkcjonowania Księgarni i korzystania z oferowanych przez nią usług.
 2. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz opis zaistniałego problemu.
 3. Czas rozpatrzenia takiej reklamacji  w przypadku zgłoszenia jej przez Konsumenta wynosi do 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania przez Księgarnię, a w przypadku Kupującego nie będącego Konsumentem do 30 dni kalendarzowych, jednakże Księgarnia podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.
11. Odstąpienie od umowy
 1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania Towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony Towar na adres: Akademia-Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi ul. Sterlinga 26 pok. K-023, 90-212 Łódź. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego Towaru należy dołączyć numer zamówienia.
 2. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy Księgarnia zwraca dokonane przez niego płatności obejmujące cenę Towaru oraz koszty wysyłki Towaru do odbiorcy, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Księgarnia nie zaproponowała, że sama odbierze rzecz Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od niego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Jeżeli przy składaniu zamówienia Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię, Księgarnia nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).
 4. Kupujący płaci za odesłanie Towaru do Księgarni. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie Towaru jest wysyłany do Kupującego pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Kupującego.
 6. Zawarte w niniejszym paragrafie przepisy dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej z Księgarnią umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. W przypadku E-wydań odstąpienie od umowy nie jest dopuszczalne, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się na wyraźne żądanie Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po przyjęciu przez Klienta do wiadomości informacji przekazanej przez Księgarnię o utracie prawa odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania świadczenia przez Księgarnię.
 8. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dotyczącej E-wydań jest wysyłany do Klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta.
12. Postanowienia końcowe
 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz warunków zamówienia.
 2. Kupujący składając zmówienie wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz.U.2016.922).
 3. Wszelkie dane osobowe uzyskane w związku z działalnością Księgarni są poufne i nie będą ujawniane innym osobom. Dane Kupującego zostaną wprowadzone do bazy danych wyłącznie w celu realizacji zamówień, a każdy Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia, a także wniesienia żądania o zaprzestaniu wykorzystywania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, ul. Sterlinga nr 26, 90 – 212 Łódź.
 4. W trakcie składania zamówienia na stronie Księgarni, Kupujący podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez Księgarnię tylko w celu realizacji zamówienia Kupującego w tym m.in. informowania Kupującego o statusie zamówienia albo uzyskania opinii Kupującego, co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, Kupujący może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków. Kupujący w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej Księgarni może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości newsletter Księgarni.
 5. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) a także ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).

Regulamin obowiązuje od 24 stycznia 2023 roku.

Loading...