Regulamin

Regulamin internetowej Księgarni Naukowej AHE
www.ksiegarnianaukowa.com

 

Informacje ogólne

 • 1
  1. Internetowa Księgarnia Naukowa (zwana w dalszej części regulaminu Księgarnią), działająca pod adresem www.ksiegarnianaukowa.com prowadzona jest przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 26, wpisaną pod numerem 30 do Rejestru Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, NIP 725-10-14-115, REGON 470810663, tel. 0-42 63-15-908, email: wydawnictwo@ahe.lodz.pl .
  2. Numer rachunku bankowego Księgarni: 70 1090 1304 0000 0001 0176 7255.

 

Przedmiot oferty

 • 2
  1. Przedmiotem oferty Księgarni są książki, czasopisma specjalistyczne, e-książki itp.
  2. Księgarnia może udostępnić do sprzedaży towary w okresowych promocjach cenowych, zwanych ofertą specjalną.
  3. Wszelkie nazwy wydawców, producentów oraz marki fabryczne sprzedawanych towarów należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

 

Zasady dokonywania zamówień

 • 3
  1. Zamówienia na towar (tytuł) są składane:
  a) drogą internetową za pośrednictwem strony WWW, znajdującej się pod adresem www.ksiegarnianaukowa.com – zamówienia mogą być składane codziennie, 24 godziny na dobę.
  b) drogą listową lub e-mailową – podając nazwę i ilość produktu, a także dane wskazane w ust. 5.
 1. W przypadku dokonywania zamówienia drogą internetową – Kupujący dokonuje zamówienia poprzez kliknięcie na link „Dodaj do koszyka” widniejący przy danym produkcie. Po włożeniu wszystkich produktów do koszyka Kupujący klika link „Zamawiam”.
  3. W przypadku dokonywania zamówienia drogą listową – Kupujący dokonuje zamówienia przesyłając na adres Księgarni nazwę i ilość produktu, a także dane wskazane w ust. 5
  4. Kupujący ma możliwość dokonania wprowadzenia zmian w zamówieniu do momentu wystawienia imiennej faktury VAT.
  5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego co najmniej: imienia i nazwiska, adresu doręczenia przesyłki, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Dane osobowe, o których mowa powyżej, powinny umożliwiać potwierdzenie przez Księgarnię dokonanego zamówienia. Księgarnia zastrzega sobie prawo potwierdzenia zamówienia w każdym wypadku, jeżeli zamówienie będzie budzić wątpliwości.
  6. Z chwilą złożenia poprawnego zamówienia przez Kupującego dochodzi do zawarcia umowy. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 zdanie 2 i 3, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą uzyskania potwierdzenia od Kupującego.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem dokonywane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

 

Wysłanie zamówionego towaru

 • 4
  1. Księgarnia wysyła zamówiony towar niezwłocznie, nie później niż w 5. dniu roboczym następującym po dniu, w którym nastąpiło poprawne zamówienie, z zastrzeżeniem ust. 6 oraz § 6 ust. 5.
  W przypadku wybrania opcji PRZELEW przesyłka zostanie wysłana dopiero po wpływie pieniędzy na konto księgarni.
  2. Dostawa zakupionego towaru odbywa się – za wyjątkiem osobistego odbioru – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wybranej przez Księgarnię. Sposób i przewidywany czas dostawy ze względu na wybraną formę płatności oraz wartość zamówienia obrazuje tabela nr 1.
  3. Zamówione towary dostarczane są pod adres wskazany przez Kupującego wraz ze składnikami zamówienia.
  4. Doręczenia za pomocą poczty kurierskiej realizowane są w godzinach 10:00 – 17:00. Doręczenia za pomocą Poczty Polskiej w przypadku nieobecności Kupującego (w szczególności awizowanie przesyłki) regulują odrębne przepisy prawa.
  5. Dowód zakupu towaru stanowi dołączana każdorazowo do przesyłki faktura (składnik zamówienia).
  6. W przypadku braku zamówionego produktu, Kupujący zostaje niezwłocznie poinformowany (za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie) o zaistniałych trudnościach, ich przyczynie oraz możliwym czasie wydłużenia realizacji zamówienia.
  7. W wypadku wskazanym w ust. 6, Kupujący może odstąpić od umowy.
  8. W przypadku wysyłki poza granice kraju nie mają zastosowania obowiązujące promocje związane z obniżonymi lub zerowymi kosztami przesyłki.

 

 • 5
  Kupujący zostanie obciążony kosztami dostarczenia zamówionego towaru oraz kosztami zwrotu przesyłki w przypadku nie odebrania zamówionego produktu i jednoczesnego braku odstąpienia od umowy.

 

Ceny

 • 6
  1. Wszystkie ceny podawane w księgarni internetowej przy danym produkcie wyrażone są w walucie polskiej (PLN) i obejmują wszystkie składniki ceny, w szczególności podatek VAT (ceny brutto).
  2. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany ceny. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
  3. Koszt przesyłki ponosi Kupujący przy zamówieniu o wartości równej albo nie przekraczającej 200 zł (dotyczy osób fizycznych) lub 400 zł brutto (dotyczy osób prawnych). Koszt przesyłki ponosi Księgarnia przy zamówieniu o wartości przekraczającej odpowiednio 200 zł i 400 zł. Szczegółowy koszt przesyłki ze względu na wybraną formę płatności oraz wartość zamówienia obrazuje tabela nr 1.
  4. Księgarnia oferuje następujące formy płatności:
  a) przedpłata na konto – w takim wypadku zapłata powinna nastąpić na rachunek bankowy Księgarni,
  b) przy odbiorze przesyłki – w wypadku dostawy pocztą kurierską (dotyczy tylko zamówień od osób prawnych).
  5. W przypadku przedpłaty na konto (forma płatności: przelew) przesyłka zostanie wysłana po zaksięgowaniu wpłaty.
  6. Wysyłka zamówienia, w przypadku którego wybrano formę płatności przelewem, może być przyspieszona pod warunkiem przesłania na adres wydawnictwo@ahe.lodz.plzeskanowanego potwierdzenia dokonania przelewu na konto.

 

Reklamacje

 • 7
  Po uiszczeniu opłaty za przesyłkę Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki. Sprawdzenia należy dokonać w obecności dostarczyciela przesyłki. W przypadku stwierdzenia niezgodności Kupujący powinien zażądać sporządzenia przez dostarczyciela protokołu reklamacyjnego.

 

 • 8
  1. Kupujący ma prawo reklamować zamówiony produkt w przypadku stwierdzenia jego wady jakościowej, asortymentowej lub ilościowej. W takim wypadku Kupujący zgłasza niezgodność towaru z umową (reklamacja).
  2. Kupujący powinien zgłosić reklamację w formie pisemnej w ciągu 14 dni od otrzymania zamówionego towaru. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest niezwłoczne przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej wadliwego towaru na adres: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Sterlinga 26 pok. K-023, 90-212 Łódź.
  3. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT) wraz z opisem wady towaru oraz numer rachunku bankowego lub adres, na który Księgarnia powinna skierować przekaz pocztowy. Kupujący powinien również wskazać, czy żąda wymiany towaru na nowy czy zwrotu ceny.
  4. Księgarnia ustosunkuje się do żądania Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Księgarnia zobowiązana jest – według wyboru Kupującego – do zwrotu ceny albo do wymiany towaru na nowy.
  6. Zwrot ceny w ramach reklamacji następuje wraz kosztami zwrotu przesyłki. Zwrot ceny następuje przelewem na podany przez Kupującego numer konta bankowego albo przekazem pocztowym na podany przez Kupującego adres. Opłaty związane z przelewem albo przekazem ponosi Księgarnia.
  7. Wymiana towaru może nastąpić jedynie wtedy, gdy jest możliwa do zrealizowania przez Księgarnię, a także jego realizacja nie wiąże się z nadmiernymi kosztami. W przeciwnym wypadku nastąpi zwrot ceny.
  8. Towar może zostać zwrócony pod warunkiem, że nie nosi śladów używania, ani nie jest zniszczony.
  9. Księgarnia nie przyjmuje przesyłek wysłanych na jej adres w formie „za pobraniem”.

 

Odstąpienie od umowy

 • 9
  1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn. Warunkiem odstąpienia jest złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania towaru oraz przesłanie towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej na swój koszt na adres Akademia-Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi ul. Sterlinga 26 pok. K-023, 90-212 Łódź.
  2. Odstępując od umowy należy dołączyć dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz podać numer rachunku bankowego albo adres, na który Księgarnia powinna skierować przekaz pocztowy.
  3. Zwrot ceny następuje przelewem na podany przez Kupującego numer konta bankowego albo przekazem pocztowym na podany przez Kupującego adres. Księgarnia zwraca kwotę odpowiadającą wartości zamówionych produktów (bez kosztów wysyłki) pomniejszonej o koszty opłat związanych z przekazaniem należności na konto bankowe lub koszt przekazu pocztowego.

 

Postanowienia końcowe
§ 10
1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz warunków zamówienia.
2. Kupujący składając zmówienie wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz.U.2016.922).
3. Wszelkie dane osobowe uzyskane w związku z działalnością Księgarni są poufne i nie będą ujawniane innym osobom. Dane Kupującego zostaną wprowadzone do bazy danych wyłącznie w celu realizacji zamówień, a każdy Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia, a także wniesienia żądania o zaprzestaniu wykorzystywania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, ul. Sterlinga nr 26, 90 – 212 Łódź.

 1. W trakcie składania zamówienia na stronie Księgarni, Kupujący podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez Księgarnię tylko w celu realizacji zamówienia Kupującego w tym m.in. informowania Kupującego o statusie zamówienia albo uzyskania opinii Kupującego, co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, Kupujący może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków. Kupujący w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej Księgarni może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości newsletter Księgarni.
  4. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) a także ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).

Regulamin obowiązuje od 01.01.2018 r.

Loading...